ป.ป.ส.รับสมัครบรรจุข้าราชการวุฒิ ป.ตรี22อัตรา สมัครออนไลน์24ธ.ค.63-17ม.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 15 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

adminNa adminNa

January 10, 2021

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง 12,430 บาท/เดือน

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 เราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2000 บาท ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ การรับ – ส่ง รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี(ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย […]

adminNa adminNa

November 3, 2020

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไปรายได้สูงสุด 18,000 บาท

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก กีฎวิทยา ปฐพีวิทยา พืชศาสตร์ การปรับปรุงพันธุพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้าน หม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ การรับสมัคร ให้ผู้ประสงคํจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร เงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 1 […]

adminNa adminNa

November 3, 2020

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไปรายได้ 28,500 บาท/เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 28,500 บาท เราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบฯ 1-4 ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี หรือบริหารจัดการ หรือการเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หากมีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาทิ CIA CISA CPA CFA จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามคุณสมบัติเพิ่มเติม การรับสมัคร รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น >>>https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1 ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon […]

adminNa adminNa

November 2, 2020

(ระเบียบการ) ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า) – เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ( ผู้เกิดปี พ.ศ. 2534 ถึง 2546 ) – เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้ (1.) สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (2.) เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 – […]

adminNa adminNa

October 30, 2020

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

adminNa adminNa

October 28, 2020

บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแหน่ง

บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแหน่ง เงินเดือนระดับ -ปวสเริ่มต้นที่ 12,000 บาท -ระดับปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งข้างต้น บริษัท ปตท จำกัด มหาชน จ้างผ่านบริษัท Business Services Alliance Co.,Ltd. จำกัด (BSA) ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่ม ปตท สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่ จังหวัด กรุงเทพฯ / ระยอง / ชลบุรี / ฉะเชิงเทราและ อื่นๆทั่วประเทศ 1.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 ชาย ปริญญาตรี สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 ชาย ปริญญาตรี สาขาที่จบ: […]

adminNa adminNa

October 23, 2020

ว่างงานมีเฮ เปิดรับแรงงานไปทำงานเกาหลี บอกเลยเงินดีแน่นอน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง มีโควตาผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,691 คน โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงาน และการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) โดยกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ […]

adminNa adminNa

October 21, 2020

ร้าน ซูชิฮีโร่ (Sushihiro) เปิดรับหลายตำแหน่ง 150 อัตรา รายได้ 12,000-25,000 บ./ด. ขึ้นไป สมัครออนไลน์

ร้าน ซูชิฮีโร่ (Sushihiro) เปิดรับหลายตำแหน่ง จำนวน 150 อัตรา รายได้ 12,000-25,000 บ./ด. ขึ้นไป สมัครออนไลน์ (ร้านซูชิฮิโระ เป็น ร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยม) ด่วน รับสมัครพนักงาน เปิดรับสมัครประจำ(สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที) สวัสดิการ -ค่าอาหาร -ประกันสังคม -ทิปรวม -โอที -เบี้ยขยัน -ปรับเงินเดือนประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทำงาน -เงินรางวัลพิเศษ -โบนัสประจำปีขึ้น อยู่กับผลประกอบการ หลักฐานในการสมัคร -สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ -สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ -รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ -ใบรับรองหรือสลิปเงินเดือนจากที่เดิม ตำแหน่งที่เปิดรับ – บริการ/เสิร์ฟรับ 30 อัตรา -แคชเชียร์ รับ 15 อัตรา […]

adminNa adminNa

October 20, 2020

จำนวน 52 อัตรา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย จำนวน 52 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี) เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. (ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ) ผู้ที่มีความสามารถดังนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษดังนี้ ช่างคอมพิวเตอร์ ออกแบบกราฟิก&สื่อมัลติมีเดีย โดรน ร่มบิน ช่างเชื่อม ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างก่อสร้าง ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชาย จำนวน 51 นาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี หญิง จำนวน 2 […]

adminNa adminNa

October 18, 2020
1 2 3 18