กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม3 ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับท่านใดที่กำลังรอโอกาสมาถึงแล้ว ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกຮຮมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ ศ 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ ศ 2552 ประกาศคณะกຮຮมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ ศ …

Read More

86 อัตรา กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

86 อัตรา กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ช่างสี (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา 2. ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา …

Read More

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2545 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2.00 2. ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี …

Read More

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) ประจาปีบัญชี 2562 ด้วยธนาคารจะดาเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์ งานรับแจ้งอายัดบัตร ATM การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) …

Read More

​สมัครงาน SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชนหลายอัตรา

(สมัครงาน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานประจำหลายอัตรา เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Siam Cement Group ชื่อย่อ: SCG) เอสซีจี หรือเรียกสั้นๆว่า “ปูนใหญ่” เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ …

Read More

ประกาศศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

ประกาศศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับข้อไว้ให้ครบถ้วน แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้ ข้อ 1. ความมุ่งหมาย กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดีเพื่อบรรจุลงใน ต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอ ส านักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพก าลังมณฑล ทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพก าลังกองทัพภาคที่ – 4 จ …

Read More

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 245 อัตรา

ประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รับสมัครทหารกองหนุน และบุคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 245 อัตรา ดังนี้ 1. กรม ทพ.31 จำนวน 31 อัตรา 2. กรม ทพ.32 จำนน 40 อัตรา 3. กรม ทพ.33 จำนวน …

Read More

50 อัตรา กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 50 อัตรา กรมทหารพรานที่ 45 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562 คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป – อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ – สัญชาติไทย – เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง – มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า …

Read More

กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.6 ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น

ต้องบอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยก็ว่าได้ สำหรับคนที่ว่างงาน หรือกำลังมองหางานใหม่ๆ วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน สำหรับ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (lnternational Manpower Development Orgnization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ทำงานญี่ปุ่นฟรี …

Read More

‘บริษัท เดอเบล จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 22,000 บาท/เดือน

มาเจอกันอีกแล้วค่ะ สำหรับสาระดีๆและเรื่องราวดีๆของผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ ให้เราเป็นตัวช่วยในการหางานของคุณสิค่ะรับรองค่ะว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน สำหรับ บริษัท เดอเบล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว โดยได้รับการยอมรับจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้ในด้านความสามารถที่โดดเด่น ในการนำพาสินค้าเข้าสู่ร้านค้าที่บริษัทฯ ให้บริการโดยตรงได้มากกว่าสินค้าคู่แข่ง ได้แก่ กระทิงแดง ทีโอเปล็กซ์ เรดดี้ เรดบูลเอ็กซ์ตร้า แมนซั่ม สปอนเซอร์ เพียวริคุ ซันสแนค แ ม …

Read More