วศ.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ

วศ.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการกองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 94 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

ประกาศกองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดสอบบรรจุ 94 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
– ระดับปริญญาตรี จํานวน 87 อัตรา
– ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 7 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
– บุคคลชาย/หญิง
– ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
– นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก