ม.3 ขึ้นไป ชาย/หญิง 59 อัตรา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ม.3 ขึ้นไป ชาย/หญิง 59 อัตรา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา (ป.ตรี)

ผู้สมัครนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.28-31 ธ.ค.45)
ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ
.

2.นายทหารประทวน 50 อัตรา(ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)

ผู้สมัครนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.33-31 ธ.ค.45) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ
ยกเว้นกลุ่มตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.33-31 ธ.ค.41) และผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน มี สด.3 หรือ สด.8

.

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ชายต้องไม่เป็นทหารเกณฑ์ ไม่ผ่อนผันทหาร หรือต้องเกณฑ์ทหารปีนี้
วุฒิและคุณสมบัติเฉพาะ ต้องครบถ้วนภายในวันที่ 1 ม.ค.63
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ชายสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. หญิงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 30
และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศสอบ

วันสอบ

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63 (เวลาและสถานที่สอบแจ้งวันที่ 27 เม.ย.63 ทางเว็บไซต์ที่สมัคร)
การแต่งกายเข้าสอบ หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรางสุภาพและรองเท้าหุ้มส้น ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาวโดยใช้ชายเสื้อไว้ในกางเกง และรองเท้าหุ้มส้น
ประกาศผลสอบ 14 พ.ค.63


อ่านประกาศแล้ว มีปัญหาสงสัย

สอบถาม กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
062 757 4662
061 997 4204 (เฉพาะเวลาราชการ)