รับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

รับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จะมีการสอบภาควิชาการ ได้แก่ การสอบความรู้ความสามารถในเรื่องภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

การสอบคร้งนี้จะเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ประเภทนายทหารประทวน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถภาษาท้องถิ่นและภาษาประเภทศเพื่อนบ้าน บรรจุเเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร