5 ร า ศี จาก ลำ บา ก มาก ดว ง เป ลี่ย น จะ ร วย ไม่รู้ ตั ว

ร าศีเมษ

การเ งินมีก ารขยั บขย ายกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อน ร่วมลงทุนธุร กิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเ. งินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเ งินได้ต ามแ ผนการเ งินเดิมก็พอ ดี การเ งินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ จับงานไหนได้ผลดีเป็น

มาตรฐานได้เกินร้อ ย จะ เ สี่ย ง สลากรางวัล โชคดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอ ยู่ พ่อค้าแม่ข า ย สลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ย งไว้เป็ นโชคดีคุณเ ป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มา กขึ้นทุกเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มา กขึ้นเช่นกัน ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำ ลังไปได้สว ยเลยที

เดียว การงาน การเ งิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุขภาพไม่เต็มร้อ ย เท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละ แน่นอนว่า ด ว ง คุณเป็ นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอ ยู่มีโอ กาสได้บ้านหลังให ม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

ราศี สิงห์

อารมณ์ความรู้สึก จะมีแร งดึงดู ดมากต่อผลกำไรในการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำห รับคนทำก ารค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอา รมณ์ความรู้

สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพา คนอื่น งานประจำ ในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเหตุลู บหน้าปะจมูก ไม่มีควา มค ล่องตัว เท่าที่ควร แต่จะได้พ ลิกจังหวะในช่วงป ลาย ปี ที่ต้องร ะวั งให้มาก

ร าศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมี เมตต ากรุณาใจบุญ สุ นทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวรา ศีมีน เป็นคนที่ไม่ ต กความย าก ลำบ า กโดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวรา ศีอื่น รักความ

สวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก คนรา ศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปั ญ หาในการงาน เพราะการพย าย ามทำต ามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแ รง ได้ว่า การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลั วผิด กลัวพลาด กลั วความ ล้มเห ลว จะทำให้ไม่อาจเติบโ ตไปได้ การเรียนรู้ กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมีประ สบการณ์ม ากกว่า ชีวิตทางการง านของคุณนั้น

ร าศีกันย์

การงานของคุณเ ด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่อ งของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อน และจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเ รื่อ งของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่วงได้แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิ ด

ปัญหาต ามมาภายหลังมาก คือ การทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเ รื่อ งของเวลาความกระตื อรือร้นจะพาคุณไปหา ช่องทางเด่น และจะได้มิตรทางการงาน

ร าศีกุ มภ์

เ รื่อ งการเงิ น มีความอุดมสมบูรณ์มาก การเ งินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแร ง อย่ างสมค่า และแร งสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเ งินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้ คนโดยรอบ คนใกล้ชิด พ่อแม่ ที่คอยอวยพร เ รื่องการงาน เรื่ อง

เงิ น ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม หรือทรัพย์มรดกในทุก รูปแบบหากคุณมีการสมร สหมั้นหม าย จะมีการหลอ มรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งข องกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่ แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเ รืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เ งินกับเรื อนหอ การปลูกส ร้างบ้าน