ลงทะเบียน ทุนการศีกษา 10,000 บาท “โครงการเด็กดีของสังคม”

ทุนการศีกษา 10,000 บาท “โครงการเด็กดีของสังคม” ประกาศผลปลายเดือนมีนาคม 2564 (รายละเอียดในรูปครับ)
ป.1 ถึง ปวส.
ระดับประถมศึกษา ให้ 108 ทุน/ ทุนล่ะ 10,000 บาท
ระดับอาชีวะศึกษา ให้ 108 ทุน/ ทุนล่ะ 10,000 บาท

ประถมศีกษา ส่งใบสมัครก่อน 31 มกราคม
อาชีวะศีกษา ส่งใบสมัครก่อน 15 มกราคม
*ติดต่อขอรับได้ที่โรงเรียนในสังกัด

ธนาคาร ได้หารือร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา และเป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ทําดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “เด็กดี” มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ ในการคลี่คลาย ลดทอนปัญหา ของสังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีปัญญาต่อไป

ธนาคารจึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) มีความกตัญญู ๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา

สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑) มีความกตัญญู
๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา

โดยจัดสรรกําลังใจจํานวน ๒๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ๒ หน่วยงาน ดังนี้
– สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๐๘ ทุน
– สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๐๘ ทุน

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร