Home รับสมัครงานราชการ แนะแนว เส้นทางจากบุคคลภายนอกสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของ ทบ.

แนะแนว เส้นทางจากบุคคลภายนอกสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของ ทบ.

5 second read
ปิดความเห็น บน แนะแนว เส้นทางจากบุคคลภายนอกสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของ ทบ.
0
1,530

นายทหารสัญญาบัตร หรือที่เราเข้าใจง่ายๆคือ นายร้อย นับว่าเป็นเรื่องยากที่คนๆหนึ่งจะสามารถสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนายร้อยทันที โดยไม่ได้มาจากนายสิบ แต่คงไม่ยากจนเกินไปเพราะแต่ละปีก็มีการเปิดสอบรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของกองทัพบก จัดสอบโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือที่เราเรียกตัวย่อว่า ยศ.ทบ. เหตุผลก็เพราะ หลายๆตำแหน่งของนายร้อย ในส่วนของ ทบ. ไม่สามารถผลิตเองได้พูดง่ายๆคือตำแหน่งเหล่านี้ต้องเปิดรับจากบุคคลภายนอกที่วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่กองทัพต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งนายทหารสุขาภิบาล รับจากบุคคลภายนอกที่จบสาธารณสุขศาตร์ เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีการเปิดรับน้อยบ้างเยอะบ้างแล้วแต่จำนวนความต้องการตำแหน่งว่างของ นขต.ทบ. เสนอ ให้สรรหาบุคคลเข้ารับตำแหน่ง แต่ปีที่ผ่านมารับถึง 152 อัตรา ซึ่งถือว่ามากพอสมควรเลย เอาละ เรามาเข้าเรื่องกันเลยว่า ใครบ้างที่จะสามารถสอบสอบได้เมื่อมีการเปิดรับสมัครในปีนี้ มาดูกันเลย

การเปิดรับสมัคร ในแต่ละปี เดือน พ.ย. โดยประมาณ

คุณสมบัติผู้สมัคร อ้างอิงจากปี 2561 ที่ผ่านมา
1.ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
1.1 บุคคลชาย/หญิง
1.2 ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่าน
1.3 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

2.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
2.1 เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 29 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ
2.2 เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์
2.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

3. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
3.1 ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์
3.2 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

4. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2 และ 3)
4.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกาหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ.

5. คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
5.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตาแหน่งที่เปิดบรรจุ
5.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (วิธีนับอายุนับตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร)
5.3 มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ 6 ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (รับราชการมาแล้ว 6 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันก่อนวันสอบ ผู้รับราชการมาแล้วไม่ถึง 6 ปี หากประสงค์จะสมัครในฐานะทหารกองหนุน หรือทหารหญิงพ้นราชการ จะต้องได้รับอนุมัติให้ลาออกก่อนวันสอบ ในกรณีที่สอบได้แล้วจึงมายื่นขอลาออกในภายหลัง จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)
5.4 มีหนังสือรับรองความประพฤติซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
5.5 เป็นผู้ลาไปศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กองทัพบก กาหนด

*คุณสมบัติคร่าวๆจะประมาณนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ในส่วนสาขาและตำแหน่งนั้น ต้องรอนะครับ โดยปกติจะเปิดรับสมัครช่วง พ.ย. ของทุกปี

Load More Related Articles
Load More By adminNa adminNa
Load More In รับสมัครงานราชการ
Comments are closed.

Check Also

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ “ผมเท่” ซันนี่ได้กล่าว..

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ … …