Home เรื่องทั่วไป ดูดวง เ ผ ย ช ะ ต าชีวิตดีขึ้น 5นักษัตร ด ว ง เ สื อ นอนกิน วาสนาดี เจริญๆก้าวหน้า ลื มตาอ้าปากกับเขาสักที

เ ผ ย ช ะ ต าชีวิตดีขึ้น 5นักษัตร ด ว ง เ สื อ นอนกิน วาสนาดี เจริญๆก้าวหน้า ลื มตาอ้าปากกับเขาสักที

6 second read
ปิดความเห็น บน เ ผ ย ช ะ ต าชีวิตดีขึ้น 5นักษัตร ด ว ง เ สื อ นอนกิน วาสนาดี เจริญๆก้าวหน้า ลื มตาอ้าปากกับเขาสักที
0
1,064

เ ร าเ ชื่ อได้ว่า หลายๆคน คงมีความเ ชื่ อ เ กี่ ย วกับ เรื่องดว งกันใช่ไ ห ม ซึ่ งแน่นอนการดูดว ง คำทำนา ย ย่อมมีขึ้น และ มีทั้งลงโดยวันนี้ทีมงานของเรา จะมาเ ผ ย 5ปีนักษัตรชีวิตกำลัง จะเปลี่ยนไป จ า กหน้ามื อเป็นหลังมื อ จากชีวิตลำบากต่อไปนี จะดีรุ่งโรจน์เจริญงอกงาม ร่ำรวยเป็นเศรษฐีลืมตา อ้ า ปาก กับ เขาสักที จะมีปีไหนบ้า งตามไปเช็ คกันเลย ค ะ

คนที่เกิด ปีมะเส็ง
ปีมะเส็งนี บ อ กหรือว่าปีที่ผ่านม า ทำอะไ รดูเหมือนว่าไม่สุดเล ย ไม่ค่อยจะประสบ ความสำเร็จสักเท่าไ ห ร่ ธุ ร กิจที่ทำอยู่ ดูเหมือนว่าจะแผ่วไปลงทุนมาเยอะด้วย แต่ไม่ต้องห่วงไปดว ง ของคุณกำลังเริ่มมาแล้ว และ จะยาวไปถึงในช่วงของกลางปีนี้ ดว งที่จะกล่าวนี้คื อ ดว งในเรื่องของการเงิน จ ะมีโชคมีลาภ สิ่งเหล่านีเกิด จากบุญวาสนาเก่า ที่คุณเชื่อถืออยู่นั่นเอ ง สา ธุ ขอให้เป็นจริ งเ ถิ ด

คนที่เกิด ปีวอก
ปี นักษัตรวอก นีพ่อบอกเลยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเจอ กับอุปสรรคปัญห า ต่างๆมากมายจนเกิด สภาวะนิ่ ง ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ ไปได้ดว งโชคดว งลาภ ของคนจะถามหา อย่างแน่นอน ในช่วงเดือนหน้านั้น มีเกณฑ์ที่ จะถูกสลากถูกรางวั ลใหญ่ๆ แนะนำให้ทำบุญอุทิศ ส่วนกุศลให้ กับเจ้าก ร รมนายเวร ข อ บ อ กไว้เท่านี้ก็แล้วกัน ขอให้เชื่อแล้วชีวิตคุณ จะดีอย่างแน่นอน สา ธุ ขอให้เป็นจ ริ ง

คนที่เกิด ปีมะเมีย
ใ น ช่วงปีที่ผ่านมา คุ ณได้มีการลงทุน แต่ก็โดนหั กหลัง ทำให้มีปัญห า ในเรื่องของการเงินม า ก ดว งที่กล่าวมานั้น จะยาวไปถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี ขอบอกเลยว่ า หลังผ่านช่วงนี้ไปได้ชีวิตคุ ณ จะเจริญก้าวหน้า ทำกิจการ ก็จะประสบผลสำเร็จ แนะนำให้มัน อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับเจ้าก ร รม น า ย เ ว รเดือนละ 1ครั้ง ก็ยังดี

คนที่ เกิดปีระกา
ค น ที่เกิดใน ช่วงปีระกาเ ตรียมเฮ คุณผ่านพ้น ช่วงอุปสรรคมาแ ล้ ว ในช่วง 1 ปีที่ผ่าน มาดูเหมือนว่ า การเงินของคุณ ค่อนข้างตกต่ำ ทำอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ เอาเสี ยเลย ทำให้ชีวิตของคุณย่ำแ ย่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้ น และแน่นอนว่า หากผ่านพ้นช่วงพฤษภาคมนี เป็นต้นไปชีวิตคุณจะเหมือน ได้เกิดให ม่ ทำอะไ ร ก็จะประสบผลสำเร็จ มีธุรกิจ ก็จะเจริญงอกง า ม ทำงานประจำก็จะมีหน้ามีตา เจ้านายรักเจ้านายห ล ง ท้ายที่สุด อยากจะบ อ กว่ า ในช่วงของเดือนมิถุนายน 2562 นี ดว งคุณ มีเกณฑ์ที่จะถูก สลากร า งวั ลใหญ่ๆในเร็ววั น สา ธุ เป็นจ ริ ง ด้วย

คนที่ เกิดปีจอ
สำ ห รั บ คนที่เกิดปีจอนี บ อ กเลยว่ าในช่วง 1ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ อึดอัดใจ เป็นอย่างมาก ทำอะไ ร ไม่ได้ พูดไปก็ไม่มีน้ำหนั ก ไ ม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ สักเท่าไห ร่ แนะนำให้ไปปล่อยสัตว์ ทำบุญเผื่อบ้า ง ถ้าทำแล้ว ขอบอกกันตรงนีหรือว่ า หลังผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีแบบน่าเหลือเ ชื่ อ จนคุณแทบไม่น่าเ ชื่ อ กับมันจริงๆ สิ่งที่ทำแล้วไม่ได้ผล จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ า ม ทุกอย่างจะดี น่าปลื้มใ จ ส่ ว นการเงินไม่ต้องห่วง ดว งของคุณมาเป็นอันดับ1 ในช่วงของกลางปีนี โชคลาภ ก็เช่นกัน หาซื้อสลาก ขอให้เ ก็ บไว้ ใต้หมอน ให้เป็นอย่าง ดี บ อ กไว้สั้นๆแค่นี้ก็พอแล้ว คุ ณน่าจะเข้า ใจ

ที่มา: โพสสด

Load More Related Articles
Load More By adminNa adminNa
Load More In ดูดวง
Comments are closed.

Check Also

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ “ผมเท่” ซันนี่ได้กล่าว..

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ … …