กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็นทหารชั้นประทวน-สัญญาบัตร วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี25อัตรา สมัครออนไลน์15พ.ค.-7มิ.ย.62

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 25 อัตรา สมัครทาง วุฒิ ปวช./ปวส./

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
มีการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการ ความรู้ความสามารถทั่วไป การสอบภาคปฏิบัติในเฉพาะบางต าแหน่ง


นอกจากนี้ยังต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบสัมภาษณ์
การสอบครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ โดยมีความมุ่งหมาย

เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562/ ภายในวันที่ 15พ.ค.-7มิ.ย.62

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

ขอบคุณ