Home รับสมัครงานราชการ ทัพเรือ รับสมัครพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รวม 70 อัตรา

ทัพเรือ รับสมัครพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รวม 70 อัตรา

24 second read
ปิดความเห็น บน ทัพเรือ รับสมัครพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รวม 70 อัตรา
0
1,092

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 15 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.2 การบัญชี จำนวน 3 อัตรา
1.3 นิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา


1.4 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย
สภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา


1.7 การวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.8 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


1.10 เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 29 อัตราโดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ดังนี้


2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 20 อัตรา


2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 7 อัตรา
2.3 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
2.4 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็ปไชต์https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น โดยนำใบชำระค่าสมัครไปชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศหรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB.Online.(ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

กรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วเท่านั้น

การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยภาควิชาการ กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประกาศผลสอบ
รอบแรก (ภาควิชาการ).ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางอินเทอร์เน็ต
ได้ที่ navy.mi.th หรือ person.navy.mi.th

รอบสุดท้าย ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ navy.mi.th.หรือ.person. navy.mi.th


ทั้งนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ได้.รวมทั้งไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของผู้สมัครสอบเอง.หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต


ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปที่ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์หมายเลข 024754671 และ024758409 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารเรือ http://www. person.navy.mi.th

Load More Related Articles
Load More By adminNa adminNa
Load More In รับสมัครงานราชการ
Comments are closed.

Check Also

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ “ผมเท่” ซันนี่ได้กล่าว..

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ … …