ทัพเรือ รับสมัครพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รวม 70 อัตรา

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 15 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.2 การบัญชี จำนวน 3 อัตรา
1.3 นิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา


1.4 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย
สภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา


1.7 การวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.8 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


1.10 เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 29 อัตราโดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ดังนี้


2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 20 อัตรา


2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 7 อัตรา
2.3 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
2.4 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็ปไชต์https://rtnrecruitment.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น โดยนำใบชำระค่าสมัครไปชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศหรือชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB.Online.(ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

กรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ภายใน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 น. ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วเท่านั้น

การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยภาควิชาการ กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประกาศผลสอบ
รอบแรก (ภาควิชาการ).ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางอินเทอร์เน็ต
ได้ที่ navy.mi.th หรือ person.navy.mi.th

รอบสุดท้าย ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ navy.mi.th.หรือ.person. navy.mi.th


ทั้งนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ได้.รวมทั้งไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของผู้สมัครสอบเอง.หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต


ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปที่ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์หมายเลข 024754671 และ024758409 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารเรือ http://www. person.navy.mi.th