10 จังหวัดในไทย ติด cv19 รายใหม่หนักสุด

สำหรับสถาน การณ์ CV-19 วันนี้ ศบค. เผ ย 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติด CV-19 รา ยใหม่ในประเทศไท ยรา ยใหม่สูงสุด วันที่ 2 ม.ค.65 โด ยมีจังหวัดที่พบผู้ติด CV-19 รา ยใหม่พุ่งสูง แซง กรุงเทพฯแล้ว

1.ชลบุรี 442 รา ย สะสม 113,754 รา ย

2. กรุงเทพมหานคร 366 รา ย สะสม 440,970 รา ย

3.อุบลราชธานี 304 รา ย สะสม 23,093 รา ย

4.นครศรีธรรมราช 128 รา ย สะสม 48,116 รา ย

5.ขอนแก่น 100 รา ย สะสม 24,522 รา ย

6.สมุทรปรา การ 90 รา ย สะสม 132,467 รา ย

7.เชี ยงใหม่ 85 รา ย สะสม 29,208 รา ย

8.ภูเก็ต 84 รา ย สะสม 18,871 รา ย

9.อุดรธานี 65 รา ย สะสม 21,102 รา ย

10.ระ ยอง 57 รา ย สะสม 46,268 รา ย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุ กคนทำตามมาตร การป้อง กัน สวมหน้า กา กอนามั ยทุ กครั้ง เพื่อลด การแพร่ กระจา ยของ CV-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง