เช็กรายละเอียด ประกันรายได้เกษตร ปี 64/65 จ่ายส่วนต่าง

ตามที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 งวดแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64

ล่าสุด กรมการค้าภายใน ได้ให้ข้อมูลว่า ตามที่คณะอนุกรรมการ

กำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 รอบที่ 1 งวดที่ 6 ไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64

โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12-18 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่

-ข้าวเปลือกหอมมะลิ -ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี -ข้าวเปลือกเจ้า -ข้าวเปลือกเหนียว

1. ราคาเกณฑ์อ้างอิง ประจำวันที่ 19 พ.ย.2564 เพื่อใช้ในการชดเชย

ส่วนต่าง ตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวปี 62/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่า

จะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564
สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

-ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,871.48 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท

-ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,295.49 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท

-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,545.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท

-ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,753.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท

-ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,903.56บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์https://chongkho.inbaac.com/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ


3.ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่า

ได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง