วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  พนักงานราชการ 8 อัตรา

อาชีวศึกษาสงขลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 • จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

สาขาวิชาพลศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาพลศึกษา(พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษาวิทยาศาสตร์ และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/พลานามัย/สันทนาการ/นันทนาการ/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

 

สาขาวิชาการบัชชี

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี(การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์(จิตรกรรม/ประติมากรรม/ทฤษฎีศิลป์/ศิลปไทย/ทัศนศิลป์/ออกแบบประยุกต์ศิลป์/ศิลปะ/หัตถศิลป์/ศิลปะไทย/ศิลปศึกษา/ศิลปกรรม/มัณฑนศิลป์/จิตรกรรมไทย/การสอนศิลปะ/จิตรกรรมสากล/ศิลปกรรมศึกษา/ประยุกตศิลป์ศึกษา/ประติมากรรมสากล/ศิลปะและการออกแบบ/เทคโนโลยีเซรามิกส์/หัตถกรรม/ศิลปหัตถกรรม/หัตถกรรมศึกษา/หัตถกรรมเครื่องหนัง)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

สาขาวิชาภาษาจีน

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาภาษาจีน(ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(คอมพิวเตอร์อาร์ต/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา/ดิจิตอลกราฟิก/ดิจิตอลอาร์ค(การออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยากรคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 23 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

รายละเอียดประกาศ http://www.songkhlavc.ac.th/dpaper/personal/64/pnr/1pakead.pdf

เว็บไซต์  http://www.songkhlavc.ac.th/web/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง