ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

ครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา

จำนวนกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา

รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

  • ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา 15,050 บาท
  • ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตรา 15,800 บาท
  • ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตรา 15,800 บาท
  • ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) อัตรา 17,690 บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   http://vec.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ มีจำนวน 10 กลุ่มวิชา 81 อัตรา

ภาษาไทย                 10 อัตรา

ภาษาอังกฤษ           28 อัตรา

สังคม                       4  อัตรา

คณิตศาสตร์            18 อัตรา

พลศึกษา                 6 อัตรา

วิทยาศาสตร์            9 อัตรา

เคมี                           1 อัตรา

ชีววิทยา                   1 อัตรา

ฟิสิกส์                       1 อัตรา

กฎหมาย                   1 อัตรา

 

กลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ในวันสมัคร มีจำนวน 66 กลุ่มวิชา  402 อัตรา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ช่างยนต์                                                                       47 อัตรา

ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต                            28 อัตรา

ช่างเชื่อมโลหะ                                                             11 อัตรา

ช่างพิมพ์                                                                       1 อัตรา

ช่างต่อเรือ                                                                     1 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง                                                           48 อัตรา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม        12 อัตรา

ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม                                         1 อัตรา

เมคคาทรอนิกส์                                                           10 อัตรา

ปิโตรเคมี                                                                        1 อัตรา

ช่างก่อสร้างและโยธา                                                  20 อัตรา

ช่างสำรวจ                                                                      1 อัตรา

อุตสาหกรรมยาง                                                            1 อัตรา

สถาปัตยกรรม                                                                2 อัตรา

เทคนิคคอมพิวเตอร์                                                     8 อัตรา

เทคนิคแว่นตาและเลนส์                                               1 อัตรา

ช่างอากาศยาน                                                             1 อัตรา

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์                                         1 อัตรา

เทคนิคการอุปกรณ์                                                       1 อัตรา

เทคโนโลยี                                                                   1 อัตรา

เทคนิคพลังงาน                                                           1 อัตรา

ตัวถังและสีรถยนต์                                                       1 อัตรา

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

การบัญชี                                       28 อัตรา

การเลขานุการ                                 1 อัตรา

การเงินและการธนาคาร                 1 อัตรา

การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์           1 อัตรา

การตลาด                                        8 อัตรา

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ           1 อัตรา

ธุรกิจสถานพยาบาล                       1 อัตรา

การประชาสัมพันธ์                          1 อัตรา

การจัดการโลจิสติกส์                    18 อัตรา

ภาษาจีน                                         5 อัตรา

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ           15 อัตรา

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม      8 อัตรา

ปฐพีวิทยา                                                      1 อัตรา

อารักขาพืช                                                    1 อัตรา

เกษตรศาสตร์                                                1 อัตรา

ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์                              3 อัตรา

ช่างกลเกษตร                                             10 อัตรา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์                                      2 อัตรา

สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์                            15 อัตรา

ประเภทวิชา ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             3 อัตรา

แปรรูปสัตว์น้ำ                  1 อัตรา

ประเภทวิชา ศิลปกรรม

เครื่องประดับอัญมณี                             1 อัตรา

ศิลปการดนตรี                                       1 อัตรา

วิจิตรศิลป์                                              1 อัตรา

คอมพิวเตอร์กราฟิก                              5 อัตรา

เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ    2 อัตรา

การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย                       1 อัตรา

ประเภทวิชา คหกรรม

อาหารและโภชนาการ              25  อัตรา

อุตสาหกรรมอาหาร                    3 อัตรา

คหกรรมศาสตร์                          6 อัตรา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย               6 อัตรา

เสริมสวย                                    7 อัตรา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว                     1 อัตรา

การโรงแรม                        9 อัตรา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง        1 อัตรา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม S-curve

ยานยนต์สมัยใหม่                      1 อัตรา

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ              1 อัตรา

การท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ          1 อัตรา

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ    1 อัตรา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร         1 อัตรา

หุ่นยนต์                                       1 อัตรา

การบินและโลจิสติกส์                 1 อัตรา

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ       1 อัตรา

อุตสาหกรรมดิจิตอล                   1 อัตรา

 

รายละเอียดประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา https://ipa.vec.go.th/Portals/39/prakardkru081164.pdf

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง