สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
  • ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประจำกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแบบและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการในระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร

กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดจะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยอนุโลม

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

  • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบข้อเขียน)
  • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบสัมภาษณ์)

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 หลังเก่า ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 34 450 320 ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 oใ ถึงเวลา 16.30น. (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดประกาศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564