กรมสุขภาพจิต รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2564

กรมสุขภาพจิตประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2564 จำนวนหลายอัตรา

ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำหนังาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโยการสอบบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครงานรับราชการ 2564 หลายอัตรา
กรมสุขภาพจิตเปิดรับงานราชการ 2564 หลายอัตตรา

ตำแหน่งที่จะบรรจุรับราชการ 2564 (กรมสุขภาพจิต)

 1. นักโภชนาการปฏิบัติการ
 2. โภชนากรปฏิบัติงาน
 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัิงาน
 6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัทริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีของสังคม
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เคยถูกจำคุก
 10. ไม่เคยถูกให้ออก ไล่ออก ปลดออก
 11. ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำการทุจริต

การสมัครสอบบรรจุรับราชการ กรมสุขภาพจิต

เอกสารแนบ

อ้างอิง 1, 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564