กรมสุขภาพจิต รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2564

กรมสุขภาพจิตประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2564 จำนวนหลายอัตรา

ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำหนังาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโยการสอบบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครงานรับราชการ 2564 หลายอัตรา
กรมสุขภาพจิตเปิดรับงานราชการ 2564 หลายอัตตรา

ตำแหน่งที่จะบรรจุรับราชการ 2564 (กรมสุขภาพจิต)

 1. นักโภชนาการปฏิบัติการ
 2. โภชนากรปฏิบัติงาน
 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัิงาน
 6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัทริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีของสังคม
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เคยถูกจำคุก
 10. ไม่เคยถูกให้ออก ไล่ออก ปลดออก
 11. ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำการทุจริต

การสมัครสอบบรรจุรับราชการ กรมสุขภาพจิต

เอกสารแนบ

อ้างอิง 1, 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครงานเคอรี่ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ รับรายได้สูง ไม่จำกัดวุฒิ

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

เปิดรับสมัครงานเคอรี่ kerry express พนักงานขนส่งพัสดุเป็นพนักงานประจำกว่า 4000 อัตรา รายได้ดี มีโอทีทำตลอด เพราะเคอรี่ทำงาน 365 วันงานดี สวัสดิการดี