สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ งานวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
  2. ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายการการเงินประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุนรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีกองทุน รายรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
  3. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัคร 1-25 ตุลาคม 2564

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณที่เริ่มจ้าง และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

  1. สาขาวิชาการบัญชี
  2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร

  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 405 หมู่ 6  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง