กศน. อำเภอสะเมิง รับสมัครบรรณารักษ์  ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564

ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจากเงินงบประมาณปี2565 ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบเเทน 15,000 บาท/เดือน
  • เป็นการจ้างแบบไม่ต่อเนื่องระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและ คัดหนังสือเข้าห้องสมุด จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้รับบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานอัธยาศัย การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาทางบรรณารักศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  นับจากวันรับสมัคร และไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก

การยื่นใบสมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
  2. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  3. ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกต้องแจ้งที่อยู่ สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว
  4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิ ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์ด้วยตนเอง ได้ที่ กศน. อำเภอสะเมิง ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 – 16:30 น.

เว็บไซต์ กศน. อำเภอสะเมิงhttp://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_samoeng/index.php

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 41 อัตรา

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี และนักสังคมสงเคราะห์