กศน. อำเภอสะเมิง รับสมัครบรรณารักษ์  ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564

ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจากเงินงบประมาณปี2565 ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบเเทน 15,000 บาท/เดือน
  • เป็นการจ้างแบบไม่ต่อเนื่องระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและ คัดหนังสือเข้าห้องสมุด จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้รับบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานอัธยาศัย การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาทางบรรณารักศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  นับจากวันรับสมัคร และไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก

การยื่นใบสมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
  2. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  3. ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกต้องแจ้งที่อยู่ สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว
  4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิ ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์ด้วยตนเอง ได้ที่ กศน. อำเภอสะเมิง ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 – 16:30 น.

เว็บไซต์ กศน. อำเภอสะเมิงhttp://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_samoeng/index.php

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564