กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กศน. ศรีสะเกษ

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
 2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัติบัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้
 3. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 4. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวเเล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภากำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดที่นี่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 23 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดที่นี่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดที่นี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดที่นี่ เจ้าพนักงานพัสดุ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564  โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แลลชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์  http://srisaket.nfe.go.th/ssk/ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป)  350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ตามวันประทับตราส่งเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-612601 งานบริหารบุคลากร

รายละเอียดประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1xhI-abKKjOQRy5ku2l8MYuOUfZ3Kv3wR/view

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564