กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

กองบิน 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครงาน กองบิน 3

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

 • กลุ่มงานเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ หรือช่างซ่อมบำรุง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

ช่างไม้

 • กลุ่มงานเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ และสถาปัตยกรรม ช่างเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน  และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

 

ช่างเขียนแบบ

 • กลุ่มงานเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างท่อและโลหะแผ่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างซ่อมบำรุง  และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

ช่างโลหะ

 • กลุ่มงานเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม เทคนิตอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม แม่พิมพ์พลาสติก/โลหะ หรืองานต่อเรือ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจากสถาันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

 

พนักงานคอมพิวเตอร์

 • กลุ่มงานเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

 

พนักงานตัดผม

 • กลุ่มงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 12,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.50 และมีทักษะด้านการตัดผม

 

พนักงานพัสดุ

 • กลุ่มงานบริการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 12,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsotf Office)

ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่ กองบิน 3 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 3 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3

เว็บไซต์หน่วยงาน : https://wing3.rtaf.mi.th/index.php/page-main

รายละเอียดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564