กองสวัสดิการรักษาพยาบาล รับสมัครเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา

กองสวัสดิการรักษาพยาบาลกองสวัสดิการรักษาพยาบาล  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัคร 1-25 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง

  1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. จำนวน 1 อัตรา
  3. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
  4. และได้รับค่าครองชีพ 2000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานการคลังภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office, word, excel, Power Point เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 18 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสวัสดิการรักษาพยาบาล อาคาร 3 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางโดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

รายละเอียดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564