กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเเรงงาน 5 อัตรา

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเเรงงาน

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเเรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • จำนวน 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง 15,000บาท/เดือน
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา)
  • ระยะเวลาจ้าง เริ่มจ้างตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  • จำนวน 3 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง 15,000บาท/เดือน
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
  • ระยะเวลาจ้าง เริ่มจ้างตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี  ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  8 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ
  • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS(สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2564 ไปที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญหรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ sdpd4977@gmail.com ด้วยไฟล์นาทสกุล PDF ภายในวันและเวลาที่กำหนด

รายละเอียดประกาศ https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/ShowACT/75587?region_id=3&cat_id=1

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

การปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564