สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 ราย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 2 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ควมรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
 6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Excel, PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 1 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Excel, PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Excel, PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน

จำนวน 3 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
 3. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Excel, PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน

 

ตำแหน่งนิติกร

จำนวน 1 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
 2. มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Excel, PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเลขานุการ การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Excel, PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

จำนวน 1 ราย

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 10,000 บาท

 

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กดที่นี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564