กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับหรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัคร 1-25 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารกรมเกี่ยวกับการตรวจสอบการกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมการประสานงานราชการกับส่วนราชการของกรม การติดต่อนัดหมายต่างๆ กับหน่วยงานและบุคคลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งช่วยวางแผนการติดตามงานตามมติที่ประชุมหรือ ผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารกรมเพื่อรายงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

การประเมินฯ ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

การประเมินฯ ครั้งที่ 2 สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

 1. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในการอาชีพ
 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 3. การบริการที่ดี
 4. การทำงานเป็นทีม
 5. การคิดวิเคราะห์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://doa.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564