กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • จำนวน 5 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน 18,000 บาท

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 1. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ประมวลผลการวิเคราะห์ ควบคุมการเตรียมตัวอย่าง และช่วยงานวิจัยตามโครงการต่าง ๆ
 2. พัฒนา และปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ มาตรฐาน และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามระบบ
 4. ดูแลรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งานและจัดทำโปรแกรมดูแลรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือ
 5. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ติดตามการประเมินผลการวิเคราะห์
 6. ปฏิบัติงานด้านอณูชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์
 7. ตรวจสอบโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ในน้ำเชื้อโคพันธุ์ ทางห้องปฏิบัติ
 8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา (วท.บ.)
 2. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนดได้
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet
 4. มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Down Load ใบสมัครจาก Web Site : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์หัวข้อรับสมัครงาน  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 11:30 น. และเวลา 13:00 – 15:00 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดของประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564