กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตั้งเเต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตั้งเเต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลที่ 2 สำนักสำรววจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

–  ทางธรณีวิทยา หรือ

–  ทางเทคโนโลยีธรณี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

–  ทางเทคโนโลยีธรณี หรือ

–  ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักธรณีวิทยา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริการ

อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาการบัญชี หรือ
  2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยมีหน้าที่ควมรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นจามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งเเต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/202110/rule.php?z=1 เลือกหัวข้อ “พนักงานราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศhttps://file.job.thai.com/prakad/dgr202110/dgr202110_1

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 13 อัตรา

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564