กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 2 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

สังกัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 3. สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 4. ระยะเวลาการจ้าง : ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1.  ภายในวงเงินประมาณที่ได้รับ
  2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
  3. หรือเหตุอื่น ๆ  ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

  • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)

ความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสหกรณ์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและยุทธศาสาตร์การพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การเขียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การสือเสาะหาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
 • มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
 • คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ทัศนคติ

การรับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่2 เลขที่ 352 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบเเละชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

งานมิตซูบิชิ มอเตอร์ รับฝ่ายผลิตจำนวนมาก รับตรง รายได้ 20,000 +

เว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายละเอียดประกาศกดอ่านประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 13 อัตรา

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564