กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • บรรจุที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 • เงินเดือนที่จะได้รับ 18,020 – 19,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรัับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • บรรจุที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
 • บรรจุที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
 • เงินเดือนที่จะได้รับ
 1. อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,800 – 17,380 บาท (สำหรับคุณวุฒิเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
 2. อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท (สำหรับคุณวุฒิเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 

ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิิบัติการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • บรรจุที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • บรรจุที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี
 • เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • บรรจุที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 • เงินเดือนที่จะได้รับ 15,00 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
 • เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน

 • จำนวน 1 อัตรา
 • บรรจุที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนาฏศิลป์ และทางดุริยางคศิลป์ (ไทยหรือสากล)

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

 • จำนวน 2 อัตรา
 • บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
 • บรรจุที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
 • เงินเดือนที่จะได้รับ  10,840 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล หรือทางเวชสถิติ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต กรมสุขภาพจิต  https://dmh.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั้วโมง  ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสุขภาพจิต

รายละเอียดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564