กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนพิธี

 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล
 2. ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
 3. ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
 4. ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเงินทุกประเภทเกี่ยวกับการขอรับเงินจ่ายเงินและการโอนเงิน
 2. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ประเมินการยืมเงินทุกหมวดรายจ่ายทุกแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
 3. ตรวจสอบและดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลาต่อกระทรวงการคลัง
 4. ควบคุมและติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมราชการ
 5. การจัดใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในส่วนกลาง
 6. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
 7. การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
 8. ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา https://dra.thaijobjob.com/

กรมการศาสนา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564