รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วิทยาลัยสารพัดช่างระยองเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง จ้างด้วยเงินงบประมาณ และ/หรือเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 21 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปโลโก้วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

1. ชื่อ ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

(1) ครูอัตราจ้าง

 • 1 อัตรา เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • 1 อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • 1 อัตรา ช่างกลโรงงาน
 • 2 อัตรา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2 อัตรา การบัญชี
 • 1 อัตรา การโรงแรม
 • 1 อัตรา ภาษาไทย
 • 1 อัตรา สังคม
 • 1 อัตรา วิทยาศาสตร์
 • 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ
 • 1 อัตรา พลศึกษา
 • 2 อัตรา อาหารและโภชนาการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

อัตราว่าง จำนวน 15 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพร้อมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและครูอัตราจ้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง

(2) ครูอัตราจ้าง (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)

 • 1 อัตรา เสริมสวย
 • 1 อัตรา ตัดผมชาย
 • 1 อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งการ
 • 1 อัตรา บาริสต้า
 • 1 อัตรา สถาปัตยกรรม
 • 1 อัตรา คหกรรม

วุฒิการศึกษา ชำนาญการ

อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทน ตามวุฒิ และหรือความชำนาญ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียนข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. การรับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารในการสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยรูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป)
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษษหรือหนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีดำนาจอนุมัติ และสำเนาระเบียบผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าย อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน 1 ฉบับ
 6. เอกสารอื่นๆ หรือแฟ้มสะสมผลงานที่ดีเด่น

มีค่าสมัครจำนวน 100 บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และทางเว็บไซต์ http://www.rayongpoly.ac.th

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สารพัดช่างระยอง สมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
สมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวนหลายอัตราที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เปิดรับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติผู้สมัครเป็นครูจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เปิดรับสมัครครูชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรผู้เข้ารับทำงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วิธีและหลักเกณฑ์การตัดสินเลือกครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
การตัดสินรับเข้าทำงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วันประกาศผลการคัดเลือกครูและอัตราจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครงานเคอรี่ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ รับรายได้สูง ไม่จำกัดวุฒิ

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

เปิดรับสมัครงานเคอรี่ kerry express พนักงานขนส่งพัสดุเป็นพนักงานประจำกว่า 4000 อัตรา รายได้ดี มีโอทีทำตลอด เพราะเคอรี่ทำงาน 365 วันงานดี สวัสดิการดี

เปิดรับสมัครงานบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับพนักงานเป็นจำนวนมาก

งานมิตซูบิชิ มอเตอร์ รับฝ่ายผลิตจำนวนมาก รับตรง รายได้ 20,000 +

สมัครงานมิตซูบิชิ มอเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี งานดีมีโบนัส มีรถรับส่งสิ้นปีมีโบนัส เปิดรับสมัครงาน 25-27 สิงหาคม 2564 นี้เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป