รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วิทยาลัยสารพัดช่างระยองเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง จ้างด้วยเงินงบประมาณ และ/หรือเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 21 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปโลโก้วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

1. ชื่อ ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

(1) ครูอัตราจ้าง

 • 1 อัตรา เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • 1 อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • 1 อัตรา ช่างกลโรงงาน
 • 2 อัตรา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2 อัตรา การบัญชี
 • 1 อัตรา การโรงแรม
 • 1 อัตรา ภาษาไทย
 • 1 อัตรา สังคม
 • 1 อัตรา วิทยาศาสตร์
 • 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ
 • 1 อัตรา พลศึกษา
 • 2 อัตรา อาหารและโภชนาการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

อัตราว่าง จำนวน 15 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพร้อมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและครูอัตราจ้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง

(2) ครูอัตราจ้าง (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)

 • 1 อัตรา เสริมสวย
 • 1 อัตรา ตัดผมชาย
 • 1 อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งการ
 • 1 อัตรา บาริสต้า
 • 1 อัตรา สถาปัตยกรรม
 • 1 อัตรา คหกรรม

วุฒิการศึกษา ชำนาญการ

อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทน ตามวุฒิ และหรือความชำนาญ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียนข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. การรับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารในการสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยรูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป)
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษษหรือหนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีดำนาจอนุมัติ และสำเนาระเบียบผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าย อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน 1 ฉบับ
 6. เอกสารอื่นๆ หรือแฟ้มสะสมผลงานที่ดีเด่น

มีค่าสมัครจำนวน 100 บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และทางเว็บไซต์ http://www.rayongpoly.ac.th

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สารพัดช่างระยอง สมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
สมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวนหลายอัตราที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เปิดรับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติผู้สมัครเป็นครูจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เปิดรับสมัครครูชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรผู้เข้ารับทำงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วิธีและหลักเกณฑ์การตัดสินเลือกครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว
การตัดสินรับเข้าทำงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
วันประกาศผลการคัดเลือกครูและอัตราจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564