ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ช่วยปฏิบัติงานราชการของศูนย์ฯ ดังนี้

ตำแหน่ง/ลักษณะงานที่จะดำเนินการคัดเลือก

 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติงานธุรการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือสูงกว่านี้
 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้
 3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ และมีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการเกษตร
 5. ตำแหน่ง แม่บ้าน  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้

จำนวนที่จะจ้างในแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามกรมการข้าวจัดสรรให้ อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่เกินหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างเหมาบริการของกรมการข้าว ทั้งนี้ จะทำข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 แล้วเท่านั้น

ระยะเวลาในการจ้าง

 • ตั้งแต่เริ่มทำสัญญา – 31 มีนาคม 2565

อัตราค่าจ้าง

 • อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่เกินหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างเหมาบริการของกรมการข้าว

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

การรับสมัคร

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0 4249 0542 ตัั้งแต่วันที่ 7 – 17 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำหลักฐานต่างๆ มายื่นให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิสมัคร

 • การสมัครออนไลน์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ด้านล่างท้ายของประกาศ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร จัดส่งทาง Facebook : https://web.facebook.com/buk.rice หรือ E-mail : Buk_rsc@rice.mail.go.th

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รายละเอียดประกาศ

สอบถามเพิ่มเติมhttps://web.facebook.com/buk.rice

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564