นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 2. เป็นชายโสด มีอายุ 16 -20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2547) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2565 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม 2541)
 3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดามิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
 3. สำเนาใบสูติบัตรบัตรของผู้สมัคร
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 5. ภาพถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 6. หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อาสามัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ หรือสำเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญ (กองหนุน) ชั่วคราว (เฉพาะทหารกองประจำการ อาสามัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ)

 

การรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.navedu.navy.mi.th/ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ

วิชาที่สอบ ได้แก่

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาวิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0 2475 3616, 0 2475 3629, 0 2475 3663 และ 0 2475 3654 ในวันและเวลาราชการ

นักเรียนจ่าทหารเรือ

ประกาศรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th/nrj2565/prakartnrj2565.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564