องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 7 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และ
 2. ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่จำกัดคุณวุฒิ) โดยจะต้องปฏิบัติงานขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ โดยมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ สามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ตำแหน่งคนงาน จำนวน 10 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา)

 • ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปิด-ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญคับบัญชามอบหมาย

การสมัคร

กำหนดรับสมัครในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  โทร.0-37240-999 ต่อ 262

เว็บไซต์หน่วยงานhttp://www.sakaeo.go.th/websakaeo/frontpage

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564