โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งเภสัชกร

 • หลักสูตร 5 ปี   อัตราค่าจ้าง 11,730 บาท/เดือน
 • หลักสูตร 5 ปี   อัตราค่าจ้าง 13,820 บาท/เดือน

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mukhos.moph.go.th  (ข่าวสาร) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261 1208 ต่อ 1252 โทรสาร 0 4261 1379 ต่อ 1337

ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใด ๆ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
 2. หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ
 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพร้อมสำเนา    จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553)  ฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานการผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 8. ต้องมีใบรับรองแพทย์ผลตรวจ covid-19 ภายใน 72 ชั่วโมง   จำนวน 1 ฉบับ  (ฉบับจริง)
 9. ต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 จำนวน 2 เข็ม

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564