สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

งานที่จะจ้างบุคลากรจ้างเหมาฯ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานการเงินและสวัสดิการ (หน่วยที่ 1)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานประชุม (หน่วยที่ 2)

 1. จำนวน 6 อัตรา
 2. ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำและพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (หน่วยที่ 3)

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางไฟฟ้าหรือช่างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (หน่วยที่ 4)

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2831 9362

เว็บไซต์หน่วยงาน : วุฒิสภา

รายละเอียดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564