สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 20 อัตรา

ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รับสมัคร : ข้าราชการ   โดยวิธีสอบเเข่งขัน

อัตราเงินเดือน :  15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

จำนวน : 20 อัตรา

สมัครงานแฟลช เอ็กซ์เพรส flash express รับรวมเกิน 12,000 บาท

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตำแหน่งที่จะบรรจุเเละเเต่งตั้งของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
 • ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ  (ด้านโยธา)
 • ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ  (ด้านเครื่องกล)
 • ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ  (ด้านอุตสาหการ)
 • ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ  (ด้านเคมี)
 • ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ  (ด้านวิทยาศาสตร์)
 • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังกียจของสังคม
 • เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เคยต้องรับไทยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1.  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
  •  ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก พ. ระดับประกาศนียบัตวิขาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป
  • ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับที่กำหนดภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ (ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564)

ประกาศรับสมัครhttps://file.job.thai.com/prakad/tisi202109/tisi202109_1

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สมัครได้ที่https://tisi.thaijobjob.com/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 13 อัตรา

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564