สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 6 ตำแหน่ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 • ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันคุณภาพ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัคร 1-25 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 • ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

 • ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียนและฐานข้อมูลโรคมะเร็ง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียนหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
 2. มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักบริการ
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ microsoft office ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

 • ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาช่างยนต์
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • ปฏิบัติงานที่งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ  7,590 – 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดํารงนิเวศน์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.02 202 6800 ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 4 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.) และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย) พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่ม งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการสถาบันมะเร็ง โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน” และถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564